Technology

Tato divize OP Security provádí dodávku a instalace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), kamerových systémů (CCTV) a požárních systémů (EPS), systémů kontroly vstupu a docházkových systémů (ACS, EKV). Dále provádíme kompletní realizace fotovoltaických systémů (FVE), inteligentních domů, elektroinstalace domovních rozvodů, datových sítí a telekomunikace. Poskytujeme záruční i po-záruční servis a také revizní činnost.

Provádíme audity stávajícího zabezpečení, jejichž součástí je návrh vylepšení, optimalizaci a zprovoznění systému v daném objektu.

Naši zákazníci jsou jak soukromé osoby tak velké společnosti. Zaměřujeme se především na komplexnost našich služeb. Díky tomu jsme schopni nabídnout chytré řešení, které šetří Vaše náklady a čas. Nabízíme také možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu zabezpečovací techniky a po dohodě i možnost splácet dodané zařízení na základě splátkového kalendáře.


FVE

Fotovoltaika pokryje spotřebu elektrických zařízení a mimo jiné může napájet tepelné čerpadlo. To se pak postará o vytápění objektu a ohřev vody. Dále můžete přebytečnou elektrickou energii využít třeba pro dobíjení elektromobilu.

Snížení ceny energie – Pořízením fotovoltaické elektrárny ušetříte a pojistíte se proti růstu cen energií. Energii, kterou si vyrobíte, vám již nikdo nezdraží. Navíc žijete ekologicky z obnovitelných zdrojů.

Záložní baterie – Díky záložní baterii se vás výpadek proudu už týkat nebude. Akumulátor si ukládá přebytky energie a z těchto zásob se potom čerpá při výpadku proudu. Ve dne solární panely napájejí váš domov a přebytečnou energii ukládají do domácí baterie. V noci domácí baterie napájí váš domov.

Dotace od státu – Pro realizaci fotovoltaické elektrárny vám zajistíme státní dotaci z programu Nová zelená úsporám, který se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření. Solární systémy vytváří o 91% menší znečištění CO2 než zemní plyn a o 96% méně CO2 než výroba elektřiny z uhlí.

Minimální hlučnost – S fotovoltaickou elektrárnou se nemusíte obávat hluku.

Ohřev vody – Elektřinu z fotovoltaických kabelů je možné napřímo využít k ohřevu teplé vody v elektrickém bojleru.

Nabíjecí stanice – Díky energii získané ze slunce lze nabíjet i elektromobily. Nabíjení je šetrné a finančně výhodné.

Servis a údržba – Fotovoltaický systém vyžaduje minimální údržbu.

LOXONE – řízení FVE – Inteligentní ovládání a monitorování energie z FVE. Miniserver řídí inteligentní distribuci energie v závislosti na výrobě, potřebách a určených prioritách. Optimální využití vlastní energie z fotovoltaického systému.

Náš tým vám vytvoří návrh a kalkulaci přímo pro váš objekt, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována.


PZTS

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTZ, dříve nazývané EZS – elektrická zabezpečovací signalizace) jsou souhrnem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob, ochranu předmětů a umožňuje přivolání pomoci vysláním tísňového signálu.

Poplachové zabezpečovací systémy se skládají z detekčních prvků (detektory pohybu, magnetické kontakty, detektory rozbití skla, tísňové tlačítka atd.), řídící jednotky – ústředny, ovládací klávesnice, komunikačních a dalších modulů.

Specializujeme se na instalace poplachových systémů světových výrobců, mezi nejznámější patří systémy kanadského výrobce firmy Paradox, dále instalujeme systémy českého výrobce firmy Jablotron a pro rozsáhlejší objekty systémy Galaxy výrobce Honeywell nebo systém Concept australského výrobce firmy Inner Range.

Zabýváme se instalacemi od vlastního návrhu až po realizaci.

Většinu poplachových systémů je možné ovládat nejen pomocí klávesnice ale také pomocí SMS, telefonu či aplikace pro chytré telefony. Všechny navrhované prvky vyhovují certifikaci pro příslušnou třídu bezpečnosti, pro zabezpečení utajovaných skutečností splňují požadavky NBÚ.

Provádíme instalace poplachových systémů od malých objektů jako jsou byty a rodinné domy až po velké objekty typu kancelářské budovy, výrobní haly apod. Instalujeme výrobky splňující předepsané normy do všech bezpečnostních kategorií, podle požadavku zákazníka a charakteristiky daného objektu.

image
image
image
image
image

CCTV

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television – uzavřený televizní okruh) je označení pro sestavu kamer ke sledování různých prostorů. Umožňuje zobrazování záběrů z kamer v reálném čase na monitorech obsluhy a uchovávání záznamů na paměťovém mediu. Někdy je kamerový systém označován také jako průmyslová televize nebo průmyslové kamery.

Kamerový systém se skládá z vlastních kamer, záznamového zařízení a zobrazovacího monitoru.

Kamerové systémy se podle provedení rozdělují na IP a analogové. IP kamery používají k přenosu videosignálu IP protokol a připojují se pomocí datového kabelu.

IP kamery mají výhodu využití stávající počítačové sítě, nicméně jsou náročné na datový tok (1 IP kamera minimálně 2Mbit/s).

Analogové kamerové systémy používají k přenosu videosignálu koaxiální kabel.

Kamerové systémy používají pro záznam obrazu z kamer záznamové zařízení. Pro každý typ kamerové systému je záznamové zařízení, pro IP kamery se nazývá NVR (Network Video Recorder) pro analogové systémy DVR (Digital Video Recorder). Většina záznamových zařízení umožňuje sledování obrazu z kamer vzdáleně přes internet a to většinou několika způsoby, pomocí PC se speciálním SW, nebo přímo pomocí internetového prohlížeče a v neposlední řadě pomocí aplikací do mobilních telefonů (hlavně Android a iOS). Uživatel má tak vždy přehled odění ve svém objektu.

Zabýváme se instalacemi jak IP kamerových systémů tak analogových. V případě, že kamerový systém podléhá registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pomůžeme zákazníkovi s jeho registrací.

image
image
image
image
image
image

EKV

Elektronická kontrola vstupu je soubor technických prostředků, který řídí pohyb osob v příslušných prostorách. Na základě platné identifikace je dané osobě umožněn přístup do prostoru, ostatním osobám nikoliv. K identifikaci osob se používají přístupové čtečky. Identifikace osoby probíhá pomocí identifikačního media, ty můžou být různá, nejčastěji se jedná o přístupové karty, čipy, kódy a v poslední době také hodně rozšířené biometrické snímače.

Každé identifikační medium má v systému kontroly přístupu přidělený kód. Po identifikaci na přístupové čtečce dojde k načtení kódu identifikačního média, tento kód je odeslán do řídící ústředny a po vyhodnocení platnosti kódu pro dané přístupové místo dojde k sepnutí odpovídajícího výstupu, který aktivuje(deaktivuje) blokovací prvek. Pro blokování přístupu se nejčastěji používají elektrické otvírače, elektromechanické zámky, přídržné magnety, turnikety a další zařízení.

EKV bývá často integrována v zabezpečovacích systémech. Většina větších poplachových systémů, mají systém EKV integrován.

Další samostatnou kapitolou systému EKV jsou docházkové systémy, které nemusí vždy řešit přístup do objektu, zato ale řeší docházku zaměstnanců. Samozřejmostí je spolupráce se systémem EKV a využití stejných identifikačních médií. U docházkových systémů jsou charakteristické čtečky, které umožňují před vlastní identifikací zvolit typ příchodu nebo odchodu (lékař, dovolená, služební cesta atd.). Docházkový SW pak načtená data vyhodnotí a zpracuje docházku každého zaměstnance. Zaměstnavatel tak má úplný přehled o docházce každého zaměstnance.

image
image
image
image
image
image
image

PERIMETRICKÝ SYSTÉM

Je to systém obvodové ochrany určený pro ochranu před neoprávněným vstupem do vymezeného prostoru.

Detekce může být řešena detekčním kabelem umístěným na oplocení po obvodu prostoru. Ten je citlivý na pohyb a detekuje tak každý pokus o jeho překonání. Perimetrickou ochranu lze také zajistit pomocí infra-bariér nebo dalších technologií, jako např. Mikrovlnný systém.

Perimetrický systém bývá zpravidla připojen k zabezpečovací ústředně PZTS, prostřednictvím které jsou informace o stavu systému přenášeny např. na pult centralizované ochrany.

image
image
image
image
image
image
image

HELPING HAND

V nenadálých krizových situací, jako je pád, náhlá nevolnost, slabost, kolaps či ohrožení osobního bezpečí, často záleží na rychlém přivolání pomoci.

Komfortním a spolehlivým řešením je služba HELPING HAND společnosti OP Security

– stisknutím jednoho tlačítka našeho trackeru je rychlá pomoc neustále na blízku.

Jednou z nejčastějších příčin hospitalizace jsou pády. Nejen v těchto případech platí, že rychlá a odborná pomoc nejenže zachraňuje životy lidí, ale výrazně snižuje i riziko trvalých zdravotních následků. Strach a obava z nečekaných situací však není východiskem, naopak často vede jen k přílišné opatrnosti, odpírání si oblíbených činností a uzavírání se člověka před světem. Právě díky službě jako je HELPING HAND mohou být naši zákazníci samostatnější a vést plnohodnotný život, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života a zvyšuje jejich sebedůvěru.

Osobní tracker může též sloužit k vaší bezpečnosti, je vhodný pro personál zdravotnických zařízení, kde může dojít k agresivnímu chování pacientů, nebo na pracovištích kde může dojít k nevolnosti, na úřadech, např. Městská správa sociálního zabezpečení i pro občany. Osobní tracker si můžete zakoupit i samostatně, bez služby HELPING HAND.

 • Osobní tracker vyšle poplachovou zprávu stiskem tlačítka SOS po dobu asi 3 sec., jednotka zavibruje a zelená LED dioda rychle zabliká pro indikaci přijetí požadavku.
 • Poté bude poplachová SOS zpráva „Help Me!“ odeslána na všechna autorizovaná čísla (max. 3).
 • Po odeslání zpráv budou vytáčena autorizovaná čísla v pořadí A1, B1, C1.
 • Nedovolá-li se jednotka na číslo A1,bude volat na B1.
 • Nedovolá-li se na B1, bude volat na C1.
 • Jestliže se na žádné číslo nedovolá, bude po 5 minutách volanou sekvenci opakovat. A to do té doby, než se dovolá alespoň na jedno číslo.
 • Volání lze ukončit krátkým stiskem tlačítka SOS.

Princip služby HELPING HAND je i přes její komplexnost (viz níže) velmi jednoduchý – stačí stisknout tlačítko na trackeru a náš operátor v našem vlastním centru ARC (Alarm Receiving Centre) bude okamžitě vědět, že mohlo dojít k nouzové situaci, bude znát identitu držitele trackeru i jeho aktuální GPS polohu.
Služba HELPING HAND zajistí výjezd hlídky a odbornou pomoc. Náš odborně vyškolený personál vyhodnotí situaci a rozhodne:

a) O okamžitém přivolání IZS záchranné služby, případně policie ČR a současně vysílá zásahovou jednotku společnosti OP Security, na místo kde se držitel trackeru nachází.

b) O vyslání zásahová jednotky společnosti OP Security, na místo kde se držitel trackeru nachází.

Služba HELPING HAND je komplexní a obsahuje:

 • 24 hodin denně odborný personál na centru ARC a výjezdovou skupinu v dané lokalitě
 • Pro pocit bezpečí a jako výraz zájmu pravidelně obvoláváme klienta – minimálně 1× týdně.
 • Tracker s GPS přesně určí polohu, kde se klient v době komplikací nachází
 • Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.
 • Klíče od bytu ukládáme pod kódy v bezpečnostní schránce. V případě potřeby se k držiteli trackeru dostaneme bez pomoci zámečníků nebo hasičů – pokud s tím klient nebo jeho rodina souhlasí!
 • Rodina klienta si může vyžádat otevření bytu na základě ověření totožnosti a uvedení v osobách oprávněných ve Smlouvě o poskytování služeb HELPING HAND.
 • Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.
 • Služba HELPING HAND je poskytována pracovníky, kteří pravidelně prochází odborným školením.

CHYTRÝ DŮM

Systém domácí automatizace, který je díky Loxone Miniserveru velice jednoduchý. Chytré bydlení dostává prostřednictvím této řídící jednotky úplně nový rozměr. Od používání běžných tlačítek k ovládání osvětlení, žaluzií až po inteligentní regulaci vytápění domácnosti. Je to otevřený systém.

S LOXONE můžete například integrovat systém fotovoltaiky a jiné komplexní systémy. V digitální domácnosti lze vše snadno kombinovat do chytrého systému a především za rozumnou cenu. Všechen software LOXONE je zdarma. S námi platíte pouze za hardware.
Získejte kontrolu nad svým inteligentním domem pomocí bezplatných aplikací pro iPhone®, iPod® Touch, iPad®, Android® zařízení nebo webový prohlížeč. Váš dům můžete mít na dlani kdykoliv budete chtít. Ovládejte pomocí aplikací Váš dům odkudkoliv na světě.
Jednoduché, intuitivní a rychlé. Vaše moderní domácnost se bude díky pravidelným aktualizacím stále zlepšovat!

image
image
image
image

KLÍČOVÉ SYSTÉMY EVVA

XESARAIR KEY

Jsme partnerem rakouské společnosti EVVA, je to rakouská rodinná firma a v evropském měřítku, jeden z předních výrobců zabezpečovací techniky – jak mechanické tak i elektronické. Poskytneme Vám celkové integrované řešení v souladu s Vašimi požadavky na ochranu vašeho majetku. Díky systémům, které nabízíme se vám svazek klíčů změní na jeden klíč, kterým otevřete vše.
image
Výrobky EVVA zvyšují Vaše bezpečí

EVVA Vám poskytne celou řadu mechanických a elektronických bezpečnostních systémů. Každý systém se vyznačuje jedinečnou, patentovanou technologií. Výrobky lze pro dosažení ideální funkčnosti vzájemně kombinovat, což zaručuje individuální řešení.

Mechanické uzamykací systémy

Naše mechanické bezpečnostní systémy poskytují vhodnou úroveň ochrany a bezpečnosti pro jakoukoliv budovu a zařízení. Podle druhu systému mohou být vyhotoveny v kompaktním a/nebo modulovém provedení.

Bezpečnostní uzamykací systém MCS
 • Systém s magnetickým kódováním.
 • Inovativní systém pro jedinečnou bezpečnost.
Bezpečnostní uzamykací systém 3KS
 • Systém se 3 drážkami.
 • Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost.
Bezpečnostní uzamykací systém ICS
 • Systém s vnitřním kódováním.
 • Uspokojí nejvyšší nároky na design, uživatelský komfort a bezpečnost.
Bezpečnostní uzamykací systém EPS
 • Systém s rozšířeným profilem.
 • Klasický systém garantující dobrou bezpečnost.
Bezpečnostní uzamykací systém FPS
 • Systém s překříženým profilem.
 • Pro vyšší stupeň zabezpečení objektů.
Bezpečnostní uzamykací systém 4KS
 • Systém se 4 drážkami.
 • Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost.
ZELENÁ LINKA 800 888 258