Fyzická ostraha areálů

Služba v průmyslových areálech zahrnuje fyzickou ostrahu daného areálu, kontrolu neporušenosti oplocení, kontrolu uzamčení budov v areálu, kontrolu či evidenci pohybu osob a vozidel, obsluhu zabezpečovacích a požárních zařízení, kamerových nebo docházkových či jiných systémů, zabezpečení telefonní a klíčové služby. Činnost ostrahy je zaznamenávána ve strážní knize. Běžně se používá GPS obchůzkový systém, který zaznamenává časy, trasy a délky prováděných obchůzek. Klient tak může mít informaci o dodržování smluveného režimu obchůzek. K dispozici máme i strážné-psovody, kteří používají vycvičené psy. Pracovníci ostrahy mají stejnokroje nebo se řídí dle dress code zadavatele a jsou vybaveni, mírnými donucovacími prostředky a komunikační technikou. Všichni strážní mají platné certifikáty o absolvování zákonem stanovených zkoušek.


Fyzická ostraha stavenišť

OP Security provádí fyzickou ostrahu stavenišť. Strážný obchází staveniště v pravidelných či nepravidelných intervalech. Součástí obchůzky je kontrola neporušenosti oplocení, kontrola uzamčení stavebních buněk, kontrola složeného stavebního materiálu či odstavených stavebních strojů apod. Výsledek každé obchůzky je zapsán do strážní knihy. Pro zdokonalení ostrahy můžeme zajistit zabezpečovací, kamerový, docházkový systém a případně mobilní oplocení. Oprávněná osoba tak může vzdáleně nahlédnout na staveniště – zkontrolovat pracovníky, dodávku materiálu, dodržování pracovní doby atp.


Fyzická ostraha na akcích

OP Security zajišťuje průběh a bezpečnost na různých společenských akcích jako jsou plesy, oslavy, koncerty, sportovní klání apod. Vyškolení pracovníci ostrahy dodržují požadovaný dress code a jsou vybaveni technickými prostředky dle typu akce.


Pořádková služba

Pořádková služba je speciální produkt pro města a obce.

V reakci na stále se zvyšující případy vzniku kriminality v menších městech a obcích Vám naše společnost nabízí produkt, který je finančně méně náročný, než zřízení si vlastní obecní policie. Pořádková služba je propracovanou systematickou formou preventivní činnosti a je schopna zajistit většinu náplně práce městských strážníků bez nutnosti zákonných pravomocí a to v úzké spolupráci s policií ČR a IZS.

Předmětem činnosti hlídky pořádkové služby je především působit preventivně a zajistit dodržování veřejného pořádku v katastrálním území města nebo obce.

Pořádková služba v obci může působit buď samostatně, nebo v součinnosti s již zřízenou Obecní (Městskou) policií jako její posila. I v tomto případě dochází k nemalým finančním úsporám prostředků z rozpočtu obce.

Činnost pořádkové služby se řídí Směrnicí pro výkon pořádkové služby, která je vypracována ve spolupráci s příslušným Obecním (Městským) úřadem.

Hlavní činnosti pořádkové služby:

 • zajišťuje monitoring vybraných částí území obce 24 hodin denně
 • provádí obchůzkovou činnost na specifikovaných (rizikových) místech obce se zaměřením na protiprávní jednání či porušování obecních (městských) vyhlášek (vandalismus, vraky vozidel, černé skládky a jiné závady), které dokumentuje a předává podklady, které slouží jako podklady i pro případné správní řízení
 • odhaluje a dokumentuje dopravní přestupky (parkování apod.) a předává informaci zástupci obce kontroluje dodržování obecně platných vyhlášek
 • zabezpečuje asistenci při rizikových jednáních obecního úřadu, úředních jednání apod.
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně platných právních předpisů a vyhlášek (zákaz kouření, pití alkoholu na veřejných místech apod.)
 • zabezpečuje pořádkovou službu při případných kulturních a sportovních akcích pořádaných obcí
 • provádí protipožární prevenci a ochranu proti technologickým haváriím (voda, el. energie, plyn, apod.) systémem pochůzkové činnosti
 • řeší výtržnosti i ve večerních hodinách
 • přispívá k ochraně osob a majetku
 • zabezpečuje dle potřeby přechody pro chodce u základních škol apod.
 • zabezpečuje doprovod při přepravě finančních hotovostí a cenin dle potřeby a pokynů obce
 • na základě dohody obce s třetím subjektem může zabezpečit veřejný pořádek v těchto objektech, např. obchodní místa v obci apod.
 • poskytuje na vyžádání nebo dotazu obyvatel či návštěv obce, informační servis
 • operativní zásah při poplachu na objektech v obci (komerčních a soukromých) připojených na PCO
 • provádí další činnosti dle aktuálních potřeb či požadavků obce (města)

Převoz hotovostí a cenností

Zajišťujeme bezpečnou přepravu osob, cenin a hotovosti, profesionálně vyškoleným a vybaveným personálem. Převoz je monitorován v reálném čase naším monitorovacím centrem.

ZELENÁ LINKA 800 888 258